Så här arbetar vi

Vår affärsidé är att stödja människor och organisationer i förändring. Det är alltid människor som åstadkommer förändring.

Vår affärsidé är att stödja människor och organisationer i förändring. Det är alltid människor som åstadkommer förändring. Förändringsledning handlar om att analysera, planera och genomföra omfattande förändring för att nå avsedd effekt och resultat. Baserat på lång och gedigen erfarenhet vet vi att det är viktigt med helhetstänkande, bygga processen på det såväl strategiska (uppdrag, vision och övergripande mål) och strukturella (processer, organisation, system och rutiner) som det kulturella perspektivet (värderingar, normer, beteende och känslor)

Utgångspunkten för oss är alltid kundens situation. Vi startar alltid med en analys och anpassar insatserna helt efter behov och situation. Insatser utformas och genomförs i ett nära och förtroendefullt samarbete mellan uppdragsgivare och konsult. Vi har tillgång till och är utbildade i de flesta förändrings- och förbättringsmodeller och anpassar dessa till uppdragsgivarens behov, det är behovet samt graden av förändringssituation och inte modellen som är grunden.

Några nyckelbegrepp för oss är utforskande, nyfikenhet, spontanitet, ansvarstagande, lust, öppenhet, samspel, lyssnande, delaktighet och meningsskapande.

Vi lägger stor vikt vid att både pedagogik och utformning matchas med aktivitetens mål och syfte. Vi vill utnyttja det som redan finns i organisationen, bygga vidare på redan etablerade teorier och modeller samt tillföra nya perspektiv. Utgångspunkten är att skapa en gemensam plattform för vidare reflektion och dialog för att säkra att en individuell utveckling blir till värde för organisationen på lång sikt.

Våra metoder och verktyg är enkla, kvalitetssäkrade och grundade på de senaste organisationsteorierna i kombination med praktisk erfarenhet.
Utgångspunkten för de utbildningsinsatser vi medverkar i är det erfarenhetsbaserade lärandet. Det är utifrån hur vi förstår en uppgift och en specifik situation som vi skapar mening. Hur vi interagerar med vår omgivning skapar lärande.