« Tillbaka till Nyheter

Bestående beteendeförändring och verksamhetsnytta!

Aktuellt | 8 okt 2018

Hur åstadkommer man en bestående beteendeförändring som ger verksamhetsnytta i en planerad utvecklingsinsats?

Behovet att proaktivt identifiera vilka kompetensutvecklingsinsatser som behövs i organisationer är viktigt, nu mer än någonsin. Att vara uppdaterad på vilket sätt man med hjälp av teknik kan effektivisera lärandeprocessen är självklart. Vårt uppdrag som konsulter är att bidra med kunskap och tillföra ett utifrån och in perspektiv i de organisationer vi får förmånen att arbeta med. Med oss har vi erfarenheter, metoder, verktyg och lärandeprocesser. Vi skall också vara uppdaterade på den forskning och utveckling som sker inom vårt område.

Fokus när det handlar om en riktad kompetensutvecklingsinsats som vår kund investerar i är att säkerställa att den når önskad effekt. Det handlar om att förstå hur nuläget ser ut (på riktigt), vilket resultat man vill uppnå på både kort och lång sikt och den organisatoriska kontexten i vilket utvecklingsinsatsen ska genomföras. Vilka är målgruppen, vilken är deras utgångspunkt, ser den likadan ut för alla och vilken erfarenhet har dom att arbeta med olika lärandelösningar?

Därefter identifieras vilka kunskaper, färdigheter och/eller attityder som behöver utvecklas hos målgruppen för att uppnå önskvärd beteendeförändring. Inte uppfinna hjulet på nytt utan se om det redan finns något i organisationen att bygga vidare på. Vad i kulturen vill vi behålla, vad är mindre önskvärt och vad är det som är kritiskt att tillföra. Ibland är det arbetet redan gjort och ibland så arbetar vi igenom det tillsammans.

Först därefter kan man, givet den tid och de resurser som står till buds, planera för utvecklingsinsatsen och inte missa;

  • Fokus på lärande så att det inte blir ett fristående event som visserligen kan vara spännande och kul för individen i stunden men som inte ger någon nytta för organisationen.
  • Skapa förutsättningar för alla oavsett lärstil att ta till sig ny kunskap.
  • Den pedagogiska processen i helheten och val av metoder och övningar som bidrar till ett aktivt deltagande från alla. Det måste finnas utrymme att reflektera och lära. Vilka utbildningsformer är lämpliga utifrån det som skall läras ut?
  • När lärprocessen innefattar fysiska träffar är en facilitator som har förmåga att genom att betrakta det som händer i rummet och säkerställa att det finns utrymme för alla liksom att plocka upp det som är viktigt ovärderligt.
  • Följa och utvärdera den pågående utvecklingsprocessen tillsammans med uppdragsgivaren för att kunna jobba med ständiga förbättringar. Att få information om vad som händer i organisationen för att möta medarbetarna på ett bra sätt. Att vara tydlig med vem som har ansvar för vad. Att i varje läge utröna på vilket sätt deltagaren kan få största möjliga nytta av utbildningen.

Det går trögt i början men när en kritisk massa har fått ett gemensamt språk och en gemensam referensram, tillämpar ny kunskap, stöttar varandra – det är då det börjar hända saker!

Vill du komma i kontakt med oss för att prata vidare om detta kontakta vår konsult Elisabeth Sköld