« Tillbaka till Nyheter

Skapa ”verkstad”

Aktuellt | 30 mar 2020

Hur får vi ”verkstad” i vårt utvecklings- och förbättringsarbete? En fråga som både chefer och medarbetare ofta ställer sig. Efter 15 år som managementkonsult förundras jag över att detta fortsatt är en uttalad utmaning och verklighet för många organisationer. Att utifrån uppdrag, mål och strategier lyckas med att skapa genomslagskraft och uppnå förändringar till det bättre i verkligheten.

En bra början är att utgå från John Kotters 8 stegs modell för en lyckad förändring (se bild ovan). Att i förändringens olika faser vara tydlig med och att adressera de underliggande ”byggklossarna” så att förändringsarbetet ”fungerar”. På detta sätt skapar vi rätt förutsättningar för att lyckas med att få genomslag – ”Skapa Verkstad”

Utmaningen för många är att överbrygga ”gapet” mellan uttalad ”riktning” (Uppdrag, mål och strategier) och genomförandet. Vår erfarenhet är att man lägger stor kraft på och är förhållandevis framgångsrik i att förtydliga det faktiska uppdraget, utveckla långsiktiga målsättningar (vad) och strategier (hur) dessa skall uppnås. Därefter stannar initiativen av och rådande ledningsstrukturer skapar inte rätt förutsättningar till genomförande och genomslag.

En förutsättning för att lyckas överbrygga gapet är att man lägger kraft på att analysera och uppnå samsyn om verksamhetens huvudsakliga kritiska framgångsfaktorer för att sedan som ledning lyckas fokusera och skapa prioritering på viktiga insatser utifrån denna grundanalys. Komplicera inte. Prioritera tydligt. Avgränsa, förenkla och förtydliga. Skapa framgång. Utgå från förnuft och känsla. Skapa en prioritering som baseras på faktiska förutsättningar och tillgängliga resurser. Utveckla en tillitsbaserad styrning och ledning. Allt sammantaget stärker det känslan av en trovärdig ledning. Se ovanstående metodbild (prioriteringsmatris).

Avgörande är därefter att lyckas få in förbättringsarbetet som en naturlig del i verksamheten och i rådande ledningsstrukturer. Skapa metodik och verktyg som är anpassade till verksamhetens samtliga nivåer och delar. Få in det som en stående punkt i samtliga adekvata ledningsforum (ledningsgrupper, APT etc.). Fokusera på ett avgränsat antal förbättringar i taget. Genomför, följ upp och återkoppla (skapa lärande) innan ni fyller på med fler initiativ. Orka hålla i trots ”bruset”. Detta skapar basen för att lyckas med att befästa och förankra förbättringar och att utveckla en långsiktigt framgångsrik verksamhetskultur.

 Seniorkonsult Jan Larsson. Tel: 070 511 7352   (Kontakta mig gärna om du vill veta mer)

Läs mer: John Kotter (Leading change 1996, XLR8 2015)