Mål och strategiprogram

För att skapa en framtidsorienterad hållbar utveckling för möten mellan människor och expansivt företagande krävdes en genomarbetad vision, handlingsplan och målstruktur.

Vi lyckades skapa den ”råda tråden” från den politiska viljeinriktningen till medarbetarens operativa målsättningar. Vår metodik och insats var starkt bidragande det positiva resultatet.

Jan Larsson, ansvarig projektledare Consultus

Kommun – Mål och strategiprogram

Kunden är en medelstor kommun i en växande region med universitet nära, goda kommunikationer och ett varierat utbud av bostäder till attraktiva priser.

Kommunens uttalade mål är:

  • Att skapa en hållbar, spännande kommun där människor möts, utvecklas och trivs.
  • Att vara förstahandsvalet för företagare.
  • Att driva en effektiv och framtidsorienterad kommunal organisation med medborgarna i fokus.
  • Vi fick i uppdrag av den politiska ledningen att ta fram en väl förankrad och genomarbetad vision, handlingsplan och målstruktur.

Utvecklingsprojektet genomfördes i tre steg:

  • Steg 1 – I samverkan med den politiska ledningen utvecklades kommunens vision och strategiska handlingsprogram.
  • Steg 2 – I samverkan med kommundirektör och tjänstemän utvecklades operativa målsättningar och handlingsplaner.
  • Steg 3 – Vi utvecklade en struktur för kommunens totala målprogram och uppföljningssystem.

I utvecklingsarbetet lades stor vikt på omvärldsanalys, ”kund-/medborgarvärde”, kritiska framgångsfaktorer och en tydlig målstruktur & målstyrning. Hela arbetsprocessen präglades av ett systemorienterat synsätt där vi använde erfarenheter från bland annat Six-box modellen.

Resultat

Ett handlingsprogram med tydlig beskrivning av den politiska viljeinriktningen, kommunens uppdrag, vision, omvärld, utmaningar, inriktningsmål och uppföljningsrutiner.

En operativ målstyrning och aktivitetsplan fördelad på aktuella verksamheter (förvaltningar och bolag) direkt länkad till de långsiktiga politiska målen. En väl förankrad målstruktur som skapar förutsättningar till en målinriktad och målstyrd verksamhet.

(Six-box modellen (Marvin Weisbord) är en beskrivningsmodell för att kunna härleda vilka faktorer som påverkar tillståndet i en organisation. Ledning, Struktur, Uppgift och Mål, Belöningssystem, Människor och relationer, Hjälpmedel och metoder. )